HSHS

Historisk Selskab for Handicap og Samfund

Vedtægter for 

Historisk Selskab for Handicap og samfund

 

§ 1.

Foreningens navn er Historisk Selskab for Handicap og samfund, og dets hjemsted er Kø­benhavn.


 § 2.
Foreningens formål er at formidle handicaphistorie til relevante aktører bl.a. via tidsskrift, hjemmeside, konferencer og sikre, at handicaphistoriske perspektiver inddrages i den of­fentlige debat via samarbejde med relevante organisationer og enkeltpersoner. Foreningen støtter desuden initiativer til bevarelse og registrering af de handicaphistoriske samlinger.
 

§ 3.
Som medlemmer kan optages personer, institutioner og organisationer, der har interesse for den historiske udvikling på dette område.


 § 4.
Foreningen holder generalforsamling en gang om året, der indkaldes med 6 ugers varsel. Ge­neralforsamlingen vælger ved almindelig stemmeflerhed en bestyrelse på 5 personer, der kan supplere sig med yderligere 2 personer samt tilforordnede, der ikke har stemmeret. Be­styrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer, samt vedtager en forret­ningsorden. Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen på det årlige kontingent.
 

§ 5.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet revideres af to generalforsamlings­valgte revisorer.
 

§. 6.
Foreningen kan opløses ved en ekstraordinær generalforsamling – der indkaldes med 6 ugers varsel – ved mindst to tredjedeles flertal blandt de fremmødte. Samtidig træffes be­slutning om anvendelse af eventuelle værdier.

(vedtaget på generalforsamlingen i november 2022.)

 

Henning Jahn

Dirigent